En anmälan gällande “hets mot folkgrupp” och “krigsförklaring” gjord i strid mot grundlagen inlämnades till Riksdagens Konstitutionsutskott fredagen den 17 november 2017 mot inrikes- och justitieminister Morgan Johansson.

Läsare som vill stödja anmälan kan göra detta genom att gå med uppropet nedan.

Texten:

Med anledning av att grannlandet Polen den 11 november 2017 firade sin nationaldag , publicerade Sveriges inrikes- och justitieminister Morgan Johansson den 12 november 2017 nedanstående twitter:1

Stor högerextrem demonstration i Polen, med starka nazistiska och antijudiska inslag. Detta måste slås tillbaka!

Oaktat de sakliga felaktigheterna (demonstrationen var inte nazistisk eller antijudisk, utan firandet av en nationell högtid), så utgör Johanssons sista mening: “Detta måste slås tillbaka!”, en kränkning av och krigsförklaring mot de hundratusentals med polacker som deltog i firandet, liksom den polska staten.

De brott Johansson begått, och alltjämt begår (då hans twitter ännu icke tagits ned) är hets mot folkgrupp, etniska och nationella polacker, liksom nationellt sinnade inföda européer i allmänhet, samt en krigsförklaring gjord i strid med Sveriges grundlagar.

Förmodligen har Johansson, som inte är utrikesminister, också brutit mot diverse svenska förvaltningslagar m m.

Aktuella lagrum:

Brottsbalken 16 kap 8 §

Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, i högst två år eller om brottet är ringa, till böter, döms för hets mot folkgrupp till fängelse.

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet. Lag (2002:800).

Regeringsformen 15 kap 14 §

Förklaring att riket är i krig får, utom vid ett väpnat angrepp mot riket, inte ges av regeringen utan riksdagens medgivande. Lag (2010:1408).

Högaktningsfullt