Den 6 juni 2017 inlämnades tre anmälningar för folkmord mot etniska svenskar till åklagarväsendet.

I skrivande stund har 133 563 läst anmälan och 4 740 personer gått med den.

Det innebär att drygt 3,5% av alla som läst anmälan sympatiserar med den till sådan grad att de under eget namn öppet tar ställning för den.

Civilmotstånd utan våld effektivaste sättet genomföra revolution – räcker med 3.5% av befolkningen

Läsare som undrar vad denna siffra kan betyda, rekommenderas föreläsningen ovan till höger av den amerikanska forskaren och officeren Erica Chenoweth.

Sverige kan just nu ha brutit igenom den vall som krävs för att med framgång och fredliga medel genomföra en revolution.

Vår artikel: Civilmotstånd utan våld effektivaste sättet genomföra revolution – räcker med 3.5% av befolkningen.

Mottagarna för de ursprungliga anmälningarna för folkmord på svenskar var de internationella åklagarkamrarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vid internationella åklagarkammaren i Göteborg kontaktade man Stockholm, som erbjöd sig att handlägga också Göreborgs anmälan.

Den anmälan har sedan dess nummer AM-75871-17.

Den 29 juni beslutade vice chefsåklagare Marie Lind Thomsen vid i Stockholm att inte inleda förundersökning för det pågående folkmordet på svenskar.

Thomsens motivering:

Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

Den anmälan som lämnades in till internationella åklagarkammaren i Malmö hamnade först hos den särskilda åklagarkammaren i samma stad som i sin tur videbefodrade ärendet till Riksåklagaren.

Den 15 juni beslutade biträdande tillsynschef Susanne Kaevergaard hos Riksåklagaren (dnr ÅM 2017/3943) att inte inleda förundersökning för det pågående folkmordet på svenskar.

Kaevergaards motivering:

Riksåklagarens beslut

Anmälan föraleder inte någon åtgärd.

Ärendet

Ni har annmält statsråd m.fl. för brott.

Skälen för beslutet

Anmälningsuppgifterna är så allmänt hållna att de inte kan ligga till grund för en prövning av förutsättningarna för att inleda förundersöknng. Riksåklagaren kan därför inte vidta någon åtgärd med anledning av anmälan.

Upplysningar

Frågor om brott i tjänsten av statsråd prövas av riksdagens konstitutionsutskott. Det innebär att det är konstitutionsutskottet som kan besluta att inleda förundersökning för utredning av sådant brott. Den som med fog anser att ett statsråd kan misstänkas för brott i tjänsten kan därför anmälan saken till konstitutionsutskottet.

Båda besluten överklagades som nedan.

Riksåklagaren

Härmed överklagas biträdande tillsynschef Susanne Kaevergaards beslut att inte inleda förundersökning.

Vi upplever inte att det åligger offer att bedriva egna förundersökningar rörande brott de utsatts för och förutsätter nu att riksåklagaren axlar det ansvar medborgare betalar skatt för att denne skall sköta.

Internationella åklagarkammaren i Stockholm

Härmed överklagas vice chefsåklagare Marie Lind Thomsens beslut att inte inleda förundersökning.

Vi har talat med Thomsen på tfn och upplever inte att det åligger offer att bedriva egna förundersökningar rörande brott de utsatts för.

Vi förutsätter nu att åklagarkammaren axlar det ansvar medborgare betalar skatt för att de skall sköta.

Ladda ned:

Anmälan

Anmälan om allvarlig brottslighet som faller under allmänt åtal

Det är i dag uppenbart att ett icke ringa antal individer på nyckelpositioner inom bl a statsförvaltning, media och inom landets politiska etablissemang, driver en agenda för syftet att helt eller delvis utrota Sveriges ursprungsbefolkning – de etniska svenskarna.

Ett av de tillämpliga lagrummen:

För folkmord döms den som … påtvingar medlemmar av folkgruppen levnadsvillkor som är ägnade att medföra att folkgruppen helt eller delvis förintas.

Omfattningen och hastigheten på processen bekräftas av SCB För tjugo år sedan hade Sverige en befolkning om 8 miljoner. I dag är siffran över 10. Av dessa är knappt två miljoner födda utomlands. År 2060 tror Statistiska Centralbyrån att Sverige kommer att ha över 13 miljoner invånare.

Av dessa kommer ursprungsbefolkningen, de etniska svenskarna, att ha reducerats till en utsatt minoritet i ett land som tidigare var deras men som redan i dag har börjat förändras bortom igenkännlighet.

Den dominanta delen av ”Sveriges” invånare kommer då att utgöras av ickeeuropeer härstammande från misslyckade och dysfunktionella stater med djupt rotade sedvanor av våld och förtryck.

Det pågående folkmordet på svenskarna i deras eget land är ett de facto krig som förs på bl a följande fronter:

  • En statsförvaltning som infiltrerats av zionistiska intressen som möjliggör och driver folkmordet genom att påtvinga etniska svenskar levnadsvillkor och förföljelse som i lagens mening utgör folkmordspolitik.
  • En massmedia ägd och kontrollerad av zionistiska intressen som förföljer individer som i det publika rummet påpekar det pågående folkmordet.
  • Internationella finansspekulanter som i MENA-regionen rekryterar och organiserar miljontals med människor som man förmår att börja marschera mot Europa och Sverige med förevändningen att där söka asyl – grupper vars närvaro direkt från ankomsten accelererar undergången av Sverige och Europa.
  • Den dokumenterade förekomsten av den s k Kalergiplanen: projektet att genomföra ett folkmord inte bara på etniska svenskar, utan ursprungsbefolkningar i hela Europa.

I fall åklagarkammaren är tvekande inför möjligheterna att ingripa mot individer som under täckmantel av titlar såsom statsråd, riksdagsledamot, folkvald, tjänsteman, eller representant för olika NGO:s, erinras om att Sverige står bakom FN-konventionen om R2P: Right to Protect – rättigheten för utomstående att ingripa mot andra länder för syftet att skydda dessas civilbefolkningar.

I fallet med Sverige i skrivande stund: att stoppa det pågående folkmordet på landets ursprungsbefolkning.

Skälen för åklagarkammaren att agera kan vara fler.

Om situationen av Sveriges grannländer börjar upplevas som ett hot mot deras egna intressen eller existenser – kanske t o m ett hot mot internationell fred och säkerhet – kan dessa, under åberopande av R2P-principen, välja att militärt ingripa mot den svenska statsledningen för syftet att stoppa det pågående folkmordet på etniska svenskar.

Vi överlåter åt åklagarkammaren att besluta vad som är bäst: att Sverige löser problemet internt, eller att främmande makt gör det vid ett humanitärt ingripande – ett företag som av nödvändiga skäl kommer att ha en militär dimension.

Vi avrundar med att erinra om konceptet av ”utvidgat gärningsmannaskap”, vilket i klartext betyder att om åklagarkammaren, nu när den gjorts medveten om det pågående folkmordet, inte agerar för att stoppa detta, själv blir ansvarig för brottet såsom gärningsman.

Högaktningsfullt,

=== English text ===

Report on serious offences subject to public prosecution

It is today apparent that a number of individuals in key positions inside Sweden’s government administration, media and in the country’s political establishment, are hard at work for the purpose of completely or partially exterminating the indigenous people of Sweden: ethnic Swedes.

One of the applicable laws:

Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or part.

The scope and speed of the process is confirmed by the government itself: Twenty years ago, Sweden had a population of 8 million. Today, the figure is over 10. Of these, just over two million were born in a foreign country. By 2060, the government estimates that Sweden will have more than 13 million inhabitants.

Of these, the indigenous people – the ethnic Swedes, will have been reduced to a vulnerable minority in a country previously theirs, but which have already started to change beyond recognition.

The dominant part of those residing on the Eastern part of the Scandinavian Peninsula will then be non-Europeans, originating from failed and dysfunctional states with deeply rooted customs of violence and oppression.

The ongoing genocide of ethnic Swedes in their own country is a de facto war that is waged on i.a. the following fronts:

  • A government administration infiltrated by Zionist interests that enables and push the genocide agenda.
  • A media owned and controlled by Zionist interests that ostracises individuals who dare speak up against the ongoing genocide.
  • International financial speculators who, under the pretext of assisting asylum seekers, throughout the MENA region, recruit and organize millions of people to start marching against Europe and Sweden.
  • The documented existence of the so-called Kalergi plan: The project to carry out genocide not only on ethnic Swedes, but all indigenous peoples in Europe.

In case the prosecutor’s chamber hesitates regarding the prospect of arresting individuals operating under titles such as cabinet member, member of parliament, electoral representative, official or representative of various NGOs, it is now encouraged to recall that Sweden is supportive of the UN Convention on R2P: Right to Protect – the responsibility of third parties to intervene in other countries for the purpose of protecting civilian populations at risk.

In the case of Sweden at this time: to stop the ongoing genocide of the country’s indigenous people.

But there may be other reasons to why the prosecutor’s office need to take immediate action.

If Sweden’s neighbours begin to perceive the deteriorating situation as a threat to their own interests – perhaps even a threat to international peace and security – these countries can, under the R2P principle, choose to militarily intervene against the state of Sweden over its enormous failure not only to protect its own population, but actually driving an agenda of genocide against ethnic Swedes.

We leave it to the prosecution chamber to decide what is best: that Sweden solves the situation internally or that it remains passive, and through that invites foreign countries to launch a humanitarian intervention – an operation which for obvious reasons is likely to have a military dimension.

We conclude by reminding the prosecutor’s chamber of the legal concept of “expanded perpetrator ship”, which means that if the chamber, being aware of the ongoing genocide, does not act to stop it, itself becomes legally responsible for the crime as a perpetrator.

Yours sincerely,