Sprid hashtaggarna: #HFBjournalist och #HFBjournalistik

Dags att få ett slut på riksmedias hemfridsbrottsjournalistik.

Sedan några år ägnar sig svensk Bonnierdominerad riksmedia åt att söka upp och skrämma oliktänkare i deras hem.

Den enda skillnaden är att medan historiska kommunister och fascister vid hembesök ägnade sig åt fysiskt våld, har svensk systemmedia hitills begränsat sin terror till psykiska övergrepp och skrämselaktioner.

Syftet är identiskt: att via spridandet av rädsla döda den fria opinionsbildningen.

Videon nedan visar hur det gick till när Expressenmedarbetaren Diamant Salihu, på uppdrag av sin tidnings ansvarige utgivare, Thomas Mattsson, gjorde sig skyldig till olaga intrång och hemfridsbrott – liksom högmålsbrottet brott mot medborgerlig frihet.

Mattson och Salihu har tidigare dömts i en vapenhärva. Även då utgav de sig för att vara journalister: Aftonbladet 2012-05-18 – Expressens medarbetare dömda för vapenbrott

 

 

Brott mot medborgerlig frihet: BrB 18 kap

5 § Den som övar olaga tvång eller olaga hot med uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på handlingsfriheten inom politisk organisation eller yrkes- eller näringssammanslutning och därigenom sätter yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara, dömes för brott mot medborgerlig frihet till fängelse i högst sex år.

7 § För försök, förberedelse eller stämpling till uppror eller väpnat hot mot laglig ordning, för underlåtenhet att avslöja eller förhindra sådant brott och för försök till brott mot medborgerlig frihet eller svikande av försvarsplikt döms det till ansvar enligt 23 kap. Lag (2016:508).

Hemfridsbrott och olaga intrång: BrB 4 kap

4 b § Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör

 1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa,
 2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,
 3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,
 4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,
 5. kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,
 6. olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §,
 7. ofredande enligt 4 kap. 7 §,
 8. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,
 9. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,
 10. åverkan enligt 12 kap. 2 § första stycket, eller
 11. överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud

döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år. Lag (2016:485).

 

[php snippet=”12″]