Kraftig ökning av sjukligheten i USA sätts i samband med GMO-ogräsgift

2014-11-24

En mycket stor ökning av kroniska sjukdomar har skett i USA de senaste 20 åren. En statistisk analys grundad på data från USAs hälsovårdsmyndigheter tyder på ett kraftigt samband mellan användning av GMO-ogräsmedlet Roundup och en rad vanliga kroniska sjukdomar, inklusive högt blodtryck, diabetes, fetma, Alzheimer, Parkinson vissa cancerformer mm. Ett i det närmaste lika starkt samband fanns mellan de kroniska sjukdomarna och förekomsten av GMO-odling i grannskapet.

Orsaken till att man kunde sortera ut ett så kraftigt samband är sannolikt att GMO-odling är koncentrerad till begränsade områden i USA, medan stora delar är helt GMO-fria. Man kunde därmed jämföra graden av Roundupanvänding allt från noll till mycket hög med sjukligheten i motsvarande områden. Nedan jorbruksdepartementets karta på majsodling (över 90% är GMO) i USA och bilden är snarlik för soja:

Roundup används till mycket stor del i samband med GMO som genmanipulerats till att tåla detta ogräsgift (sk Roundup-resistenta GM-grödor). Observera att det förelåg ett i det närmaste lika starkt samband med förkomst av GMO-grödor i granskapet. Denna analys tillåter inte att avgöra i vilken grad detta berodde på GMO och till vilken del det berodde på de starka ogräsgifter, oftast Roundup, som används tillsammans med grödorna.

Sammanfattning

Förekomsten av kroniska sjukdomar i alla delar av USA jämfördes med användningen av Roundup och odlingen av GMO (vi skriver samman det i Roundup&GMO nedan) i respektive kommun (underlaget var offentliga data från Hälsoministeriet (dess avdelning CDC) och Jordbruksministeriet (USDA)).

Man fann att ju större användning av Roundup&GMO i jordbruket, desto större var sjukligheten i ett antal allvarliga kroniska sjukdomar.

Det var slående att innan Roundup&GMO började användas var sjukligheten konstant i de flesta fall, medan den, sedan användningen började, ökade tvärt och tilltog parallellt och kraftigt med den ökande användningen vilket illustreras i vidstående diagram (den röda linjen visar Glyfosat och de gula staplarna sjukdomsfrekvensen). Det statistiska sambandet var osedvanligt starkt och den statistiska sannolikheten för att sambandet var slumpmässigt var ytterst lågt.

Som helhet innebär resultatet att det finns starka indikationer på ett samband mellan Roundup&GMO och flera svåra kroniska sjukdomar inklusive högt blodtryck, diabetes, Alzheimer, senil demens, Parkinson, MS, Autism, inflammatorisk tarmsjukdom, tarminfektioner, grav njursjukdom, cancer i sköldkörtel, urinblåsa, bukspottskörtel och njure samt myeloisk leukemi.

Resultatet är inte förvånande, för det har framkommit belägg för att Roundup har gifteffekter av olika slag som kan leda till kronisk sjukdom.

Hela rapporten: http://psrastsw.wordpress.com/2014/11/24/kraftig-okning-av-sjukligheten-i-usa-satts-i-samband-med-gmo-ograsgift/

Källa: http://psrastsw.wordpress.com/2014/11/24/kraftig-okning-av-sjukligheten-i-usa-satts-i-samband-med-gmo-ograsgift/

Veta mer: psrast.org