Det har nu visat sig att också JK – efter tre månaders total tystnad – anammat strategin att tiga om aerosolbesprutningen av Sverige.

Dokumentet nedan bekräftar att JK Anna Skarhed personligen instruerat myndigheten och dess anställda att bryta mot bl a Förvaltningslagen genom att inte ens skicka mottagelsebekräftelse på alla de anmälningar som inkommit – vilket myndigheten alltså är tvungen att göra.Eftersom JK sorterar under regeringen och det enda Justitiedepartmentet gjorde när man 2014-07-01 per tfn upplystes om JK:s pågående brott mot Förvaltningslagen var att börja ljuga om JK:s faktiska ansvar under nämnda lag så har nu regeringen anmälts till riksdagens konstitutionsutskott (KU).

Det handlar i dag alltså om den svenska statens absoluta tystnad i över fem tusen kontaktförsök från en oroad allmänhet – en allmänhet som önskar svar på frågorna runt aerosolbesprutningen av Sverige.

Varför vill inte regeringen tala om aerosolbesprutningen?
Vad är det regeringen Reinfeldt fruktar?

Gå med uppropet för att KU kallar regeringen till offentlig utfrågning om aerosolbesprutningen


Sveriges “dirty half-dozen”: Statsminister Fredrik Reinfeldt, Försvarsminister Karin Enström, Miljöminister Lena Ek, Naturvårdsverkets Generaldirektör Maria Agren, Överbefälhavare Sverker Göransson,
SMHI:s Lena Häll Eriksson.

 

De tidigare anmälningarna

2014-04-01

JK
Box 2308
103 18 STOCKHOLM

 

ANMÄLAN MED SKADESTÅNDSANSPRÅK MOT REGERINGEN (MILJÖDEPARTEMENTET), FÖRSVARSMAKTEN, NATURVÅRDSVERKET OCH SMHI FÖR BROTT MOT BL A OFFENTLIGHETSPRINCIPEN

Med start den 11:e februari 2014, d v s för sju veckor eller 49 dagar sedan, har regeringen (Miljödepartementet), Försvarsmakten, Naturvårdsverket, och SMHI m fl kontaktats med krav på svar och handlingsplan rörande de hot mot människors hälsa liksom hela ekosystemet som utgörs av den aerosolbesprutning av himlen som dagligen sker över Sverige.

Den enda myndighetsinstans som försökt agera i enlighet med offentlighetsprincipen och faktiskt svarat är luftfartsverket.

Anmäler nu regeringen, Försvarsmakten, Naturvårdsverket och SMHI och för brott mot bl a offentlighetsprincipen.

Anmälan inkluderar skadeståndskrav från vardera motparten om 100 000 kronor, d v s totalt 400 000 kronor för undertecknad.

Den pågående aerosolbesprutningen över Sverige kan knappast ske utan regeringens godkännande och ovan nämnda myndigheters inblandning och vi reserverar oss därför rätten till ytterligare skadeståndskrav mot dessa men även andra parter när omfattningen på aerosolbesprutningen och mörkläggningen bekräftats.

Mvh

Bilagor:

1. Skrivelse till bl a Naturvårdsverket, Försvarsmakten, SMHI, Luftvarsverket och regeringen: http://raddasverige.nu/aerosol/
2. Den här anmälans hemsida: http://raddasverige.nu/jk-anmalan/

Den ursprungliga skrivelsen (2014-02-11):

Kära folkvalde, tjänsteman,

Om det finns någon sakfråga som i den offentliga debatten bäst förtjänar att liknas vid den danske författaren HC Andersens saga “Kejsarens nya kläder” – så är det just det oerhört massiva aerosolbesprutningsprogrammet myndigheter och folkvalda i Sverige i tysthet tillåter att fortgå och massmedia vägrar ta tag i.

Efter larmrapporter om vilka kemikalier som faktiskt ingår i aerosolerna, liksom de skadliga effekterna på folk, fauna och flora dessa har – har det nu blivit dags att för ett omgående stopp på besprutningen, följt av en offentlig och intellektuellt hederlig diskussion där alla fakta läggs på bordet.

Ert svar inklusive föreslagen handlingsplan emotses inom tre veckor.

Det skickas till avsändaren samt aerosol@raddasverige.nu.

Uppropets hemsida:

Aerosol

Högaktningsfullt,