Den 1 april 2014 anmäldes regeringen och myndigheterna nedan till JK för omfattande och systematiska brott mot bl a offentlighetsprincipen. Brotten har begåtts i samband med mörkläggningen av den landsomfattande aerosolbesprutning från flygplan som dagligen sker över Sverige.

Sveriges “dirty half-dozen”: Statsminister Fredrik Reinfeldt, Försvarsminister Karin Enström, Miljöminister Lena Ek, Naturvårdsverkets Generaldirektör Maria Agren, Överbefälhavare Sverker Göransson,
SMHI:s Lena Häll Eriksson.

Mot bakgrund av omfattningen och systematiken i övergreppen på bl a offentlighetsprincipen mot de (till dags dato) 1034 personer som hitills tillskrivit myndigheterna har nu skadestånd utkrävts: 100 000 kronor per myndighet och drabbad medborgare.

Anmälan är i dag del av boken Demokrati till Döds – Sveriges väg in i den globala diktaturen

2014-04-01

JK
Box 2308
103 18 STOCKHOLM

 

ANMÄLAN MED SKADESTÅNDSANSPRÅK MOT REGERINGEN (MILJÖDEPARTEMENTET), FÖRSVARSMAKTEN, NATURVÅRDSVERKET OCH SMHI FÖR BROTT MOT BL A OFFENTLIGHETSPRINCIPEN

Med start den 11:e februari 2014, d v s för sju veckor eller 49 dagar sedan, har regeringen (Miljödepartementet), Försvarsmakten, Naturvårdsverket, och SMHI m fl kontaktats med krav på svar och handlingsplan rörande de hot mot människors hälsa liksom hela ekosystemet som utgörs av den aerosolbesprutning av himlen som dagligen sker över Sverige.

Den enda myndighetsinstans som försökt agera i enlighet med offentlighetsprincipen och faktiskt svarat är luftfartsverket.

Anmäler nu regeringen, Försvarsmakten, Naturvårdsverket och SMHI och för brott mot bl a offentlighetsprincipen.

Anmälan inkluderar skadeståndskrav från vardera motparten om 100 000 kronor, d v s totalt 400 000 kronor för undertecknad.

Den pågående aerosolbesprutningen över Sverige kan knappast ske utan regeringens godkännande och ovan nämnda myndigheters inblandning och vi reserverar oss därför rätten till ytterligare skadeståndskrav mot dessa men även andra parter när omfattningen på aerosolbesprutningen och mörkläggningen bekräftats.

Mvh

Bilagor:

1. Skrivelse till bl a Naturvårdsverket, Försvarsmakten, SMHI, Luftvarsverket och regeringen: http://raddasverige.nu/?page_id=258

Den ursprungliga skrivelsen (2014-02-11):

Kära folkvalde, tjänsteman,

Om det finns någon sakfråga som i den offentliga debatten bäst förtjänar att liknas vid den danske författaren HC Andersens saga “Kejsarens nya kläder” – så är det just det oerhört massiva aerosolbesprutningsprogrammet myndigheter och folkvalda i Sverige i tysthet tillåter att fortgå och massmedia vägrar ta tag i.

Efter larmrapporter om vilka kemikalier som faktiskt ingår i aerosolerna, liksom de skadliga effekterna på folk, fauna och flora dessa har – har det nu blivit dags att för ett omgående stopp på besprutningen, följt av en offentlig och intellektuellt hederlig diskussion där alla fakta läggs på bordet.

Ert svar inklusive föreslagen handlingsplan emotses inom tre veckor.

Det skickas till avsändaren samt aerosol@raddasverige.nu.

Uppropets hemsida:

http://raddasverige.nu/?page_id=258

Högaktningsfullt,