I oktober 2012 drogs på den här sajten igång ett online-upprop till kontanternas försvar.

Kontantuppropets omedelbara framgång, i termer av antal undertecknare, fick bara några dagar efter lanseringen två effekter:

  1. En inbjudan till TV-soffan i Gomorron Sverige för att debattera privatbankernas utfasande av kontantväsendet
  2. En interpellation i riksdagen från vänsterpartiet rörande vad regeringen Reinfeldt avser att göra med anledning av att privatbankernas utfasande av kontanterna

Av TV-debatten blev det ingenting, efter att Finansförbundet fegade ut (sjukskrev sig) och omedelbart stängde ned sin propagandasajt a kontantfritt.nu.

Regeringens besked blev att man inte avsåg göra någonting för att stoppa privatbankernas odemokratiska framfart. Det stod snart klart att också socialdemokraterna delade regeringen uppfattning att familjen Wallenberg i lugn och ro borde få utrota kontantväsendet.

2013

Under 2013 synes följande ha skett:

  1. Kammarrätten i Sundsvall förklarade att landsting som vägrar ta emot betalning i kontanter bryter mot lagen – d v s är tvungna att acceptera betalning i kontanter.
  2. Björn Ulvaeus från musikgruppen ABBA demaskerade sig själv som finanselitens lakej, införde kontantförbud på ABBA-museet på Djurgården i Stockholm samt började propagera för att Sverige blir världens första kontantfria land.
  3. En stark reaktion mot privatbankernas odemokratiska utfasning av kontanter. En stark röst för kontanternas skydd var förre rikspolischefen Björn Eriksson som förslog att människor började bojkotta banker som inte handhar kontanter.
  4. Vänsterpartiet har som enda svenska riksdagsparti tagit ställning för kontanternas tillgänglighet och lagt en motion som tvingar bankerna att acceptera kontanter.

Bankernas kontanthantering

Motion 2013/14:Fi201

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bankerna ska åläggas att upprätthålla en viss kontanthantering.

Motivering

Allt fler banker har helt upphört med kontanthantering eller infört restriktioner för hur man får ta ut och sätta in sina pengar på banken. Denna utveckling har gått snabbt. Så sent som 2009 hade alla bankkontor kvar sin kontanthantering. År 2012 hade 500 av 1 248 kontor slutat med kontanthanteringen. Det betyder att väldigt många människor har fått sin rätt till sina egna pengar begränsad. Detta drabbar särskilt människor i glesbygden, där det kan vara långt mellan bankkontoren.

För många är tillgången till kontanter viktig för att kunna ha kontroll över sin ekonomi. Andra vill inte ha kort av integritetsskäl och en del har problem med tekniken. Vissa affärer tar inte kort på grund av att det är dyrt.

Bankerna motiverar sitt agerande med att bankkontoren blir säkrare utan kontanter och hänvisar i stället bankkunderna till livsmedelsaffärerna. Det är ett i grunden felaktigt och osolidariskt resonemang. Bankerna har en högre säkerhetsnivå än livsmedelsaffärer. Och butiksrån är betydligt vanligare än bankrån. Enligt siffror från Brottsförebyggande rådet anmäldes 778 butiksrån och 43 bankrån under 2011. Mot den bakgrunden är det bakvänt att föra över kontanthanteringen på livsmedelsbutikerna.

Ett annat argument som bankerna anför är att de vill minska kontanthanteringen av arbetsmiljöskäl. Vi håller med om att det är eftersträvansvärt, men menar att det kan uppnås på andra sätt. Lägre kortavgifter och högre inlåningsräntor på sparkonton är några sätt att få kunderna att använda mindre kontanter. Men då får bankerna själva betala för den minskade kontanthanteringen. Mot denna bakgrund bör bankerna åläggas att upprätthålla en viss kontanthantering. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 19 september 2013

Ulla Andersson (V)

Josefin Brink (V)

Rossana Dinamarca (V)

Christina Höj Larsen (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Jacob Johnson (V)

Läget januari 2014

För att ytterligare sätta press på regeringen Reinfeldts (liksom socialdemokratins) anmärkningsvärt lama och privatbanksvänliga underlåtenhet har vänsterpartiet begärt interpellation med svar senast den 2:a februari 2014 av finansmarknadsminster Peter Norman, rörande Sveriges kanske mest kontanthatande län – Gävleborg – som trots dom i kammarrätten vägrar acceptera kontanter.

Det är inte första gången Ulla konfronterar Sveriges kanske mest kontanthatande statsråd, finansmarknadsminister Peter Norman (bilden till höger).

Klippet nedan är från den 6:e november 2012, då Ulla sist läxade upp Norman.

Interpellation: Kassaservice i Gävleborg

av Ulla Andersson (V)
till Peter Norman (M)
den 21 januari

Interpellation

2013/14:236 Kassaservice i Gävleborg

av Ulla Andersson (V) till statsrådet Peter Norman (M)

När lagen om grundläggande kassaservice avskaffades blev det stora problem för många grupper av människor. Äldre och personer med funktionsnedsättning får allt svårare att uträtta sina bankärenden. Den försämrade kassaservicen har slagit hårt mot landsbygden. Det blir allt längre mellan bankkontoren och många har slutat med att tillhandahålla kontanter. Därtill har antalet bankomater minskat.

Mellan 2011 och 2013 har antalet bankkontor som hanterar kontanter i Gävleborg minskat från 53 till 29. Dessutom försvann 17 stycken uttagsautomater under samma tidsperiod. I Gävleborg har 1 807 personer 3 mil eller längre till närmaste uttagsautomat, ca 10 procent av dem över 80 år.

Denna utveckling leder till betydande problem. Många äldre och funktionsnedsatta kan inte göra bankärenden. Företag får svårt att bli av med sina dagskassor. Att göra sina bankärenden via internet är för många inget alternativ eftersom internetuppkopplingen är så dålig på många håll. Länsstyrelsen Gävleborg är tydlig i sina slutsatser ” Om marknaden tar över helt kommer all service på landsbygden upphöra där den inte betraktas som lönsam.”

När bankerna drar ned på sin kontantservice får butikerna ta ett större ansvar för kontanthanteringen. Detta har resulterat i att antalet butiksrån ökar. Enbart i januari har flera butiksrån utförts i Gävle. Detta leder till att de anställda i butikerna får en oerhört otrygg arbetsmiljö.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet följande:

  1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att möjliggöra kontanthantering och grundläggande betalservice på landsbygden?
  2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska risken för butiksrån på grund av att butikerna allt mer får överta bankernas ansvar för kontanthanteringen?