2014 blir Sveriges ödesår.

Kommer människor att vakna och vända den starkt negativa utveckling världen och Sverige med den lurades in i vid 9/11 eller kommer marschen in i en alltmer globaliserad diktatur fortsätta efter valet 2014?

Medborgare som gett upp hoppet om att existerande partier är kapabla eller ens intresserade av att stoppa processen och därför funderar på att starta eget får gratis assistans av oss att snabbt samla ihop de 1500 namn som behövs för att registrera parti hos valmyndigheten.

Enda önskemålet från vår sida är att partiet i det egna programmet inkluderar punkterna nedan.

Första hjälpen

Förverkligas efter valsegern under hösten 2014.

 1. Kontanter ges erkännandet av mänsklig rättighet. För banker, näringsidkare, det offentliga och andra som tillhandahåller varor och tjänster att vägra hantera kontanter kriminaliseras.
 2. Sverige drar tillbaka alla militära enheter från utlandet.
 3. Den politiska, icke-mililtära, krigföring Sverige ägnar sig åt som bulvan för NATO och dess medlemmar upphör omgående: bl a spionage, subversion och hur UD och andra i strid med FN-stadgan lägger sig i andra länders interna angelägenheter.
 4. Övningar med utländsk militär i Sverige avbryts och all utländsk militär personal som inte har diplomatisk status lämnar omgående landet.
 5. FRA:s trådbundna signalspaning stoppas. FRA-lagarna rullas tillbaka i sin helhet. Sanningskommission tillsätts om hur det egentligen gick till när FRA-lagen kom till, den olaglig spaning på svenskar som förevar lagen liksom uppgifterna om “aktiv spaning” (d v s hacking) mot Internetanvändare.
 6. Det landsomfattande trafikspionagenätverket Argus läggs ned. Sanningskommission tillsätts om hur det egentligen gick till när övervakningssystemet kom till.
 7. Det av riksdagen nyligen tagna beslutet att myndigheter i strid med offentlighetsprincipen skall kunna hemligstämpla sina kontakter med utlandet skrotas.
 8. Riksbankens ledning och direktion entledigas och myndigheten ställs tills vidare under Riksdagens förmyndarskap. Riksdagen ombesörjer att depåhanteringen av kontanter återbördas från privatbankerna (som i dag missköter denna) till Riksbanken. Också tryckandet av landets sedlar och präglandet av dess mynt (sköts i dag av utländska privatföretag) återbördas till Riksbanken. Riksdagen ombesörjar att statens ädelmetallinnehav som i dag återfinns lite här och där runtom i världen återbördas till Sverige.
 9. Moratorium på anpassning av svensk lagstiftning till EU:s lagar. Moratoriet råder tills dess bindande folkomröstning rörande Sveriges eventuella framtid inom EU. Moratoriet innefattar förbud för svenska myndigheter att förlita sig på beslut och utredningar från EU rörande sakfrågor (även tidigare beslut och utredningar).
 10. Moratorium för alla vaccinationer tills dess svensk statlig utredning fastslagit bl a orsaken till alla de svåra biverkningar som rapporteras och hur branschen egentligen fungerar.
 11. Moratorium för GMO i alla dess former inklusive försöksverksamhet tills dess GMOS:s effekt på folkhälsan och biosfären är fullständigt utredd och det fastslagits hur GMO-branschen egentligen fungerar och hur gen-patenteringen egentligen används.
 12. Utredning av den omfattande och pågående aerosolbesprutningen av landet som sker från flygplan.
 13. Den svenska regeringen tillsätter och är värd för en internationell konferens och sanningskommission för världens ledare och inbjudna experter på temat 9/11 revisited – lessons of a lost decade”:
  1. Vad var det som egentligen hände vid 9/11?
  2. Vem hade förmågan att iscensätta 9/11?
  3. Vem tjänade på 9/11?
  4. Hur har världen påverkats av 9/11?
  5. Vad kan göras för återställa internationell fred och återupprätta de mänskliga rättigheter som gick förlorade i kölvattnet på 9/11?

Ekonomin

 1. Fractional Reserve Lending kriminaliseras. Minst 100% täckningsgrad erfodras.
 2. Svenska staten förbjuds från att ta upp lån. I förbudet ingår att statsobligationer göres olagliga och att Sverige avregistreras från diverse utländska börser.
 3. Svenska staten är den enda entitet som lagligen kan skapa pengar.
 4. En bankdelningslag: banker skall inte kunna använda andras pengar till hasardspel.

Statsskicket

 1. Folkomröstningar blir bindande – inte bara rådgivande (som i dag).
 2. De folkinitiativ som möjliggör folkomröstningar på kommun och landstingsnivå blir möjlig också på riksnivå.
 3. Gränsen för att folkinitiativ medelst namninsamlingar som möjliggör folkomröstningar sänks från dagens 10% till 1%.
 4. Medborgarveto införs: för folkinitiativ som syftar till att stoppa lagar/åtgärder beslutade om av riksdag/regering räcker det med att 0,1% av de röstberättigade kräver folkomröstning (f n drygt sju tusen personer).
 5. JO ersätts av en domstol där enskilda kan dra myndigheter, kommuner och landsting och deras tjänstemän – inklusive åklagare och polischefer – inför rätta och kännbara straff utmätas.
 6. E-röstning förbjuds i grundlagen.
 7. Folkomröstning (bindande) rörande Sveriges medlemskap i EU, alternativt Lissabon- och Maastrichtfördragen separat.
 8. Varudeklaration under straffansvar för folkvalda och offentliganställda i nyckelpositioner rörande tidigare eller pågående medlemskap i klubbar, föreningar och sammanslutningar. Väljarkåren har helt enkelt rätt att veta om deras blivande polischef eller statsminister är medlemmar i sekter med lojalitet intill döden och absolut tystnadsplikt och som på nätterna ägnar sig åt blodsdrickande och dödskalleceremonier utspökade i Ku-Klux-Klan munderingar.
 9. Planerna på att ersätta Sveriges i dag 21 polismyndigheter med en enda polismyndighet skrotas.

Utrikes- och säkerhetspolitiken

 1. Den allmänna värnplikten återinförs.
 2. En sanningskommission om Sveriges och dess militära försvars samarbete med NATO och medlemmar i NATO, såsom Storbritannien och USA, efter andra världkrigets slut.
 3. SÄPO:s arkiv öppnas fram till millenniskiftet 1999/2000. En sanningskommission om säkerhetspolisens verksamhet sedan dess myndigheten bildades.